TECHNIK LOGISTYK - charakterystyka zawodu

DLA KOGO?

Zawód technik logistyk należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. W pracy będą potrzebne Ci umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami, strategicznego myślenia, dyspozycyjność, umiejętności negocjacyjne, kreatywność i inicjatywa w działaniu oraz zdolności organizacyjne. Ważna będzie także umiejętność pracy w grupie i odporność na stres.

UMIEJĘTNOŚCI

Technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Zajmowania się planowaniem i przepływem surowców, półproduktów i produktów.

Zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego.

Organizacją łańcucha dostaw transportowych towarów wyprodukowanych przez zakłady, fabryki.

Zajmowania się magazynami, dowozem i wywozem wyrobów, produktów.

Dobierania środki transportu do realizowanego zadania.

Dbałości o utrzymanie firmy w optymalnej gotowości do produkcji oraz zapewnienia system dystrybucji.

Wyodrębniania i monitorowania kosztów logistyki oraz prowadzenia rozliczenia z klientami,

Przygotowania dokumentów m.in. finansowych, przewozowych, raportów magazynowych.

KWALIFIKACJE

Klasyfikacja 1: Obsługa magazynów - Symbol kwalifikacji: SPL.01

Kwalifikacja 2: Organizacja transportu - Symbol kwalifikacji: SPL.04

ZAWODY ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM

Logistyk,

Spedytor,

Kontroler ruchu lotniczego, kolejowego, morskiego

Data-miner

Specjalista ds. planowania

MIEJSCA PRACY TECHNIKÓW LOGISTYKÓW

działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, spedycyjnych

jednostki miejskich usług infrastrukturalnych (komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów)

operator zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzenie logistyczne

lotniska, porty morskie, duże stacje kolejowe

działy logistyczne służb mundurowych - wojsko, policja, straż pożarna, żandarmeria

.

KIERUNKI STUDIÓW ZWIĄZANE Z LOGISTYKĄ:

Spedycja,

Inżynieria logistyki,

Transport kolejowy,

Global logistics,

Nawigacja,

Logistyka i administrowanie w mediach,

Zarządzanie logistyczne

OPIS KIERUNKU

Technik logistyk zarządza zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego, organizuje łańcuch dostaw transportowych różnych towarów wyprodukowanych przez zakłady, fabryki i instytucje. Zarządza miejską infrastrukturą logistyczną (wywóz śmieci, odpadów) oraz organizuje i realizuje usługi dobierając odpowiednie do zadania środki transportu. Organizuje przewozy osób w komunikacji publicznej oraz opracowuje rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej. Posługuje się nowoczesnymi sposobami organizacji i planowania w transporcie w oparciu o Internet, programy komputerowe oraz marketing. Monitoruje stan techniczno-eksploatacyjny miejskich usług infrastrukturalnych. Prognozuje trwałość techniczną oraz potrzeby remontowe i inwestycyjne. Analizuje koszty eksploatacji infrastruktury technicznej usług miejskich. Zarządza zapasami i gospodarką magazynową. Planuje i przygotowuje zaopatrzenie materiałowe w przedsiębiorstwie. Steruje wykorzystaniem zapasów w magazynach. Obsługuje regały magazynowe wysokiego składowania. Dobiera środki transportu wewnątrzzakładowego. Dobiera opakowania i przygotowuje towary do dystrybucji. Zarządza łańcuchem dostaw towarów tradycyjnie oraz systemem elektronicznym. Przygotowuje oferty cenowe na usługi logistyczne oraz prowadzi negocjacje z klientami w zakresie zadań logistycznych. Dobiera środki transportu w zakresie realizowanego zadania. Stosuje kontrolę przebiegu ładunków. Wyodrębnia i monitoruje koszty logistyki oraz prowadzi rozliczenia z klientami. Stosuje przepisy bhp, ppoż. i o ochronie środowiska.

Praca technika logistyka odbywa się najczęściej w różnych pomieszczeniach biurowych oraz magazynach i halach. Praca może także odbywać się na wolnym powietrzu (podczas załadunku towarów) w zmiennych warunkach klimatycznych.