Historia szkoły
images/Slajdy_21/szkola_21_1.png

Konsultacje z rodzicami

Zapraszamy Rodziców na konsultacje z nauczycielami we wtorek 16 kwietnia godz. 16.30 - 17.30.

 Barbara Żeliźniak
   dyrektor szkoły

Rekrutacja 2024/2025

Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 3

Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich realizujemy projekt, którego celem jest poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Skupiamy się na wsparciu praktycznej nauki zawodu, rozwoju kompetencji kluczowych, w tym kompetencji zielonych i przyszłości oraz wzmocnieniu zdrowia psychicznego uczennic i uczniów 3 szkół zawodowych Powiatu Wołowskiego.

Wsparcie realizowane będzie poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, staże uczniowskie, kursy, doradztwo zawodowo-edukacyjne, wyjazdy na targi branżowe, wizyty zawodoznawcze, warsztaty na uczelniach wyższych, a także zajęcia integracyjne, wzmacniające umiejętności społeczno-emocjonalne i zdrowie psychiczne.

Zakładamy, że projektem obejmiemy co najmniej 410 uczniów i uczennic.


Dziennik elektroniczny

Platforma edukacyjna

Plan lekcji

My na Facebooku

historia
Dyrektor: Antoni Lichowski /1949 - 1956/
 • 1.X.1949 r. - powołanie Liceum Mechaniki Rolnej. Organizator szkoły: Klaudiusz Śnieżko. Naukę rozpoczyna 173 uczniów.
 • 1.IX.1950 r. - Rada Pedagogiczna składa się z 16 osób. Odbudowa budynku warsztatów mechanicznych.
 • 1951/1952 r. - powołanie 4-letniego Liceum Mechaniki Rolnej i Liceum dla Dorosłych. Rozpoczyna działalność biblioteka szkolna.
 • 21.VI.1952 r. - naukę kończy pierwszych 20 absolwentów.
 • 1952/1953 r. - zmiana nazwy szkoły z Liceum Mechaniki Rolnej na 4-letnie Technikum Mechaniki Rolnej.
 • 1953 r. - powstał projekt zabudowania nowego budynku warsztatowego, w którym miało się mieścić 11 działów.

Dyrektor: Bronisław Ilkow /1956 - 1961/
 • 1957 r. - przygotowania do zmiany profilu szkoły.
 • 1958/1959 r. - nowy rok szkolny rozpoczynają uczniowie 5- letniego Technikum rolniczego. Zmiany inwestycyjne odremontowano budynek szkolny oraz budynki internatowe, a także rozbudowano gospodarstwo szkolne.
 • 1961/1962 r. - dwukrotna zmiana dyrektora szkoły. 1961 r. - dyrektor Bronisława Ilkow przekazuje swoje obowiązki Klaudiuszowi Śnieżko. 1962 r. - dyrektor Klaudiusz Śnieżko powierza swoje stanowisko dotychczasowemu kierownikowi Oddziału Oświaty Rolniczej inż. Michałowi Tomysowi

historia
Dyrektor: inż. Michał Tomys /1962 - 1973/
 • 1967 r. - powstaje Wydział Zaoczny dla Dorosłych pracujących w rolnictwie.
 • 1967 r. - powstaje 3-letnie korespondencyjne Technikum Rolnicze dla absolwentów PR-ów i SPR-ów.
 • 1968 r. - powstaje 3-letnia Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa.
 • 1968 r. - powstało koło sportowe ,,Technik".
 • 1962-1970 r. - przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej.
 • 1966-1970 r. - młodzież i nauczyciele tworzą nowe drogi i ścieżki obiektu, zasiano trawniki i założono klomby i kwietniki.
 • 1969 r. - remont basenu pływackiego.
 • 1970 r. - szkoła utworzyła z własnych środków gabinet dentystyczny i lekarski.
 • 1.V.1971 r. - uroczyste otwarcie stadionu szkolnego.

historia
Dyrektor: mgr inż. Stanisław Stefanko /1973 - 1975/
 • 1973-1975 r. - kontynuacja rozbudowy bazy dydaktycznej szkoły.

historia
Dyrektor: mgr Józef Śmigielski /1975 - 1987/
 • 4.VI.1975 r. - uroczyste obchody 25-lecia powstania szkoły oraz nadanie imienia Tadeusza Kościuszki. Upamiętniając to wydarzenie wmurowano tablicę pamiątkową.
 • 1.XI.1976 r. - powstanie Zespołu Szkół Rolniczych w składzie:
  • 5-letnie Technikum Rolnicze
  • 3-letnie Technikum Handlowe
  • 3-letnie Technikum Rolnicze
  • 3-letnie Technikum mechanizacji rolnictwa /dla pracujących/
  • Zaoczne Technikum Rolnicze
  • Zaoczne Technikum Handlowe
  • 2-letnia Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa
  • 2-letnia Zasadnicza Szkoła Handlowa
  • 2-letnie Policealne Studium Zawodowe
  • Policealne Studium Zaoczne Rolnicze
  • Policealne Studium Ekonomiki i Zarządzania

historia
Dyrektor: mgr inż. Daniela Korż /1987 - 2006/
 • 1.IX.1987 r. - otwarcie Liceum Ekonomicznego.
 • 1987 r. - pracę rozpoczyna pedagog szkolny.
 • 1988/1989 r. - organizacja Ośrodka Doradztwa Komputerowego.
 • 23.IX.1989 r. - organizacja uroczystości święta plonów gminy wołowskiej połączonej z dożynkami szkół rolniczych makro-regionu południowo-zachodniego.
 • 1.IX.1992 r. - otwarcie Technikum Technologii oraz Policealnego Studium Ekonomicznego.
 • 1992 r. - organizacja i wyposażenie gabinetu techniki biurowej.
 • 1993 r. - realizacja uczniowskich praktyk zawodowych w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wildberg w Brandenburgii.
 • 1.IX.1995 r. - otwarcie Zaocznego Liceum Ekonomicznego.
 • 1996 r. - realizacja uczniowskich praktyk zawodowych w gospodarstwach rodzinnych w rejonie Styrii w Austrii.
 • 1.IX.1998 r. - otwarcie Wieczorowego Liceum Ekonomicznego w Filii w Obornikach Śl.
 • 1998 r. - szkoła otrzymuje uprawnienia do organizacji egzaminów eksternistycznych z zakresu programowego szkół branży rolniczej i ekonomicznej.
 • 1998 r. - likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego.
 • 1.XII.1998 r. - powołanie Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i zmiana nazwy szkoły na: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie.
 • 1.I.1999 r. - zmiana jednostki prowadzącej szkołę. Szkoła prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Wołowie.
 • 1.IX.1999 r. - przekazanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Filii w Obornikach Śląskich.
 • 1999 r. - urządzenie gabinetów: przedmiotów ekonomicznych i języków obcych przy pomocy środków Współpracy Polsko-Niemieckiej.
 • 1999 r. - przystąpienie do realizacji programu europejskiego Sokrates-Comenius na temat: "Woda i rolnictwo"
 • 1999 r. - zmiana specjalności Technikum Zawodowego na agrobiznes-agroturystyka.
 • 1.IX.2000 r. - otwarcie Wieczorowego Technikum Mechanicznego oraz zmiana specjalności w Zasadniczej Szkole Zawodowej na mechanika pojazdów samochodowych.
 • 2000 r. - przystąpienie do realizacji Programu Phare - PL9704 z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa na temat: ,, Rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem metod produkcji rolniczej przyjaznej dla środowiska".
 • 1 IX 2000r. – otwarcie Wieczorowego Technikum Mechanicznego i Liceum Technicznego o profilu rolniczo – spożywczym.
 • 1 IX 2000r. – Pierwsze kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów młodocianych pracujących, wielozawodowych szkół zasadniczych.
 • 1 IX 2000r. – rozbudowa stacji Kontroli Pojazdów. Powstaje hala do przeglądu dużych samochodów ciężarowych.
 • 1 IX 2000r. – budowa parkingu samochodowego dla słuchaczy Wydziału Kształcenia Dorosłych.
 • 1 IX 2000r. – realizacja programu Phare – PL 97 04 z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa na temat „Rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem metod produkcji rolniczej, przyjaznej dla środowiska”
 • 1 IX 2000r. – odnowa elewacji budynku głównego oraz wybrukowanie bocznych przejść wewnętrznych szkoły.
 • 1 IX 2000r. - otrzymujemy Złotą Odznakę Zrzeszenia LZS, nadaną przez Prezydium Rady Głównej Zrzeszenia LZS w dowód uznania za wieloletnią działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i turystyki.
 • 14 X 2000r. – uroczystość obchodów 50 – lecia Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wołowie.
 • VII 2001r. – przekazanie budynku humanistycznego szkoły na potrzeby Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie.
 • X 2001r. – rozpoczęcie prowadzenia kursów z zakresu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie: rolnik.
 • XII 2001r. – otwarcie pracowni symulacyjnej – „mini przedsiębiorstwa”
 • 2001/2002 – Zespół Szkół zajął I miejsce w Międzyszkolnej Lidze Sportowej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wołowskiego
 • IV 2002r. – zakończenie realizacji programu europejskiego Socrates – Comenius: „Woda i rolnictwo”
 • 1 IX 2002r. – otwarcie Liceum Profilowanego i Technikum Agrobiznesu dla młodzieży.
 • 1 IX 2002r. – przystąpienie do realizacji programu europejskiego Socrates –Comenius na temat: „Niepełnosprawni – Szansa i wyznanie”
 • X 2002r. – realizacji szkoleń na temat: „Unia Europejska w świetle problemów związanych z dostosowaniem polskiego rolnictwa do struktur unijnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i tworzenia gospodarstw ekologicznych” w ramach wniosku złożonego do ARiMR.
 • X 2002r. – cykl szkoleń rolników w ramach projektu TEMPUS JEP 1411 -99 p.t. „Europejskie studia w sektorze rolno – spożywczym” przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz Biura Rozwoju Wsi i Obszarów Wiejskich.
 • 2000-2003 – wymiana sieci ciepłowniczej szkoły.
 • VII-VIII 2003r. – remont kapitalny sanitariatów w budynku WKD.
 • IX-XII 2003r. – remont kapitalny siłowni (wymiana dachu, remont kapitalny sali sportowej i zaplecza sanitarno – socjalnego)
 • X 2003r. – wykonanie przyłącza gazowego – przejście z olejowego systemu grzewczego na gazowy.
 • IV 2004r. – remont kapitalny: sanitariatów w budynku humanistycznym, holu w budynku WKD, adaptacja powierzchni internatu Nr3 na salę wykładową do prowadzenia zajęć kursowych.
 • IX 2004r. – rozpoczęcie szkoleń dla rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.
 • 1 IX 2004r. – zmiana nazwy Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wołowie na Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie.
 • 1 IX 2004r. – założenie Liceum Profilowanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych.
 • 1 IX 2004r. – powołanie Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
 • III-IV 2005r. – remont kapitalny internatu Nr 1.
 • V 2005r. – obchody Dnia Patrona Szkoły.
 • 1 IX 2005r. – wyłączenie ze struktury Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i włączenie go do PCEZ i PP-P w Wołowie.
 • 1 IX 2005r. – założenie Technikum dla młodzieży w zawodzie technika architektury krajobrazu.
 • 1 IX 2005r. – założenie Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie technika logistyka.
 • X 2005r. – szkoły Liceum Profilowane i Technikum Agrobiznesu otrzymały tytuł „Szkoły z klasą” nadany przez Prezydenta RP w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie i Gazetę Wyborczą.
 • XI-XII 2005r. – organizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej i centrum multimedialnego szkoły.
 • 22.VII.2006r. - nagła śmierć wieloletniego dyrektora szkoły mgr inż. Danieli Korż.

Dyrektor mgr Stanisława Borodacz /2006-2016/
 • 2006/2007 r. W Dolnośląskim Przeglądzie Piosenki Patriotycznej szkolny zespół wokalny zajął III miejsce. Uczeń szkoły zdobył tytuł mistrza biegu przełajowego na 3 km. w Mistrzostwach Dolnego Śląska LZS. Nawiązano współpracę z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wojewódzkim Zarządem Ligi Obrony Kraju we Wrocławiu. Rozwinęła się działalność pozalekcyjna i udział uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Założono sekcję sportowo-obronną ;opiekunem została mgr Anna Bolanowska nauczyciel WF i PO. Po raz pierwszy uczniowie wzięli udział w zawodach sportowo-obronnych WROCLOK 2007 i zajęli od razu III miejsce. W Szkole Policealnej dla Dorosłych po raz pierwszy naukę rozpoczęli słuchacze w zawodzie technik informatyk. Piotr Hajtko zajął III miejsce w Mistrzostwach Europy w biegu po schodach. Szkoła przystąpiła do realizacja programu edukacyjnego „Uczeń z klasą”. Wyremontowano i wyposażono salę komputerową i multimedialną z EFS.
 • 2007/2008 r. Otrzymano kolejną pracownię komputerową i multimedialną z EFS. Sekcja sportowo-obronna zajęła I i IV miejsce w Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Obronnych Dolnego Śląska WROCLOK-2008. Wykonano remont gabinetu matematyki i gabinetu zawodowego nr 1, pokoi w internacie, łazienki, korytarza, bramy głównej, dachu nad stołówką szkolną. Zmodernizowano gabinet wicedyrektora i sekretariat Wydziału Kształcenia Dorosłych. W Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Mój Las” na etapie centralnym uczennice szkoły zajęły I i III miejsce. Kolejne tytuły „Uczeń z klasą” otrzymało 23 uczniów. W konkursach muzycznych na wszystkich szczeblach czołowe miejsca zajmował nasz szkolny zespół wokalny.
 • 2008/2009 r. Po raz pierwszy w szkołach młodzieżowych rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik informatyk. Powołano Gimnazjum Specjalne Nr 4 i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Przysposobiono budynek tzw. „ Kamczatki” do prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych w Gimnazjum (przebudowa I piętra, malowanie klatki schodowej, pomieszczenia na szatnię). Budynek wyposażono ze środków budżetu szkoły. Wykonano kanalizację wodno-ściekową. Zakupiono ze środków własnych szkoły pracownie komputerowe na potrzeby gimnazjum oraz pracowni przedmiotów ekonomicznych.
 • 2012/2013 r. Wzbogacono ofertę kształcenia WKD o Szkołę Policealną w zawodzie opiekunka środowiskowa.
 • 2014/2015 r. Przekształcono placówkę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zawierające w swojej strukturze szkoły młodzieżowe - 4 letnie Technikum w zawodach t. informatyk, t. ekonomista, t. logistyk, t. pojazdów samochodowych, t. architektury krajobrazu; szkoły dla dorosłych - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna w zawodzie opiekun medyczny, Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie rolnik oraz ODiDZ - kształcący w pięciu zawodach; wyłączono ze struktur szkoły Gimnazjum Specjalne nr 4 i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Dyrektor mgr inż. Barbara Żeliźniak /2016 i nadal/
 • 2016/2017 r. Utworzono nowe kierunki kształcenia 4-letnie Technikum w zawodzie technik ochrony środowiska i technik informatyk
 • 2017/2018 r. Wzbogacono ofertę kształcenia WKD o Szkołę Policealną w zawodzie florysta

70-lecie, galeria zdjęć

70-lecie, drzewko, artykuł

Jubileusz 70-lecia - atrtykuł

Nasze osiągnięcia

Galeria zdjęć

Mapa

Stopka

Kontakt

Wołów, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel/fax: 71/3892669
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Śledź nas na

 Copyright © 2018. CKZiU Wołów. Joomla. Designed by IDW